Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Producentům odpadu v areálu MESIT poskytujeme plný servis v oblasti nakládání s odpady – od nutné administrativy až po odvoz.

 • vypracování identifikačního listu nebezpečného odpadu
 • zpracování žádostí, provozních řádů a další dokumentace
 • zavedení průběžné evidence odpadů
 • zpracování Hlášení o produkci a nakládání s odpady za rok 20XX
 • zpracování výkazu Odp5-01 pro ČSÚ
 • zajištění odběru vzorku a zkoušky odpadu prostřednictvím akreditovaných laboratoří
 • sběr a výkup odpadů

Pro podnikatelské subjekty se sídlem v průmyslovém areálu MESIT zajišťujeme sběr komunálního odpadu a jeho vytříděných složek. Především pro tyto původce pak realizujeme i sběr dalších odpadů z kategorií ostatní odpad nebo nebezpečný odpad a předání odpadů dalším oprávněným osobám ve smyslu zákona o odpadech za účelem jejich využití, popř. odstranění.

Od smluvních partnerů provádíme také výkup odpadů kovových, s výjimkou drahých kovů.

Provozní doba úložiště tuhých odpadů:
Pondělí-pátek 6.00-14.00 hodin

Provozní doba úložiště tekutých a hořlavých odpadů:
Pondělí 8.30-9.00 hodin

Souhlas s provozováním zařízení ke sběru, výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech vydal Krajský úřad Zlínského kraje.

Vodní hospodářství

Vodní hospodářství

Průmyslový areál MESIT holding a.s. má status vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu. Producentům odpadních vod v areálu MESIT vzniká řada povinností vyplývajících z platné legislativy v oblasti vodního hospodářství.

 • posouzení charakteru odpadních vod
 • orientační stanovení vybraných ukazatelů v technologických odpadních vodách
 • zajištění odběrů a analýz odpadních vod u akreditovaných laboratoří
 • zajištění platných vodoprávních rozhodnutí a povolení
 • zpracování a odeslání ročních hlášení týkajících se kvality a kvantity vypouštěných odpadních vod
 • zpracování provozních řádů vodních děl a jejich schválení vodoprávními orgány
 • zajištění odborného zázemí pro provozování mechanicko-biologické čistírny odpadních vod
 • zajištění všech legislativních náležitostí souvisejících s provozováním vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu

Ochrana ovzduší

Ochrana ovzduší

Provozovatelům zdrojů znečišťování ovzduší pomáháme plnit povinnosti, které jim na tomto úseku v souvislosti se zákonem o ochraně ovzduší a jeho prováděcími právními předpisy vznikají.

 • zpracování provozních řádů a provozních evidencí
 • zpracování odborných posudků, rozptylových studií apod. prostřednictvím autorizovaných subjektů
 • zajištění autorizovaného měření emisí
 • zpracování souhrnné provozní evidence (SPE) zdrojů znečišťování ovzduší
 • zpracování poplatkového přiznání
 • zpracování roční hmotnostní bilance těkavých organických látek
 • zpracování výročního hlášení emisí skleníkových plynů

Ostatní služby

Ostatní služby

K dalším specifickým oblastem zájmu patří nakládání s chemickými látkami a přípravky (NCHLP), prevence závažných havárií a integrovaná prevence. Poskytované služby související s těmito tematickými okruhy vycházejí z požadavků a potřeb subjektů působících v průmyslovém areálu MESIT.

 • zpracování písemných pravidel
 • posouzení zařazení objektů ve smyslu zákona o prevenci závažných havárií
 • vyhodnocení vzniku ohlašovací povinnosti do IRZ
 • další služby individuálně dle dohody